بازدید نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اداره کل اوقاف مهر 98

بازدید نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اداره کل اوقاف مهر 98