کارگاه آموزشی PCR، استخراج DND و آشکارسازی محصولات PCR توسط الکتروفورز اردیبهشت 98