لیست دستگاه‌های ژنتیک مولکولی

ترمال سايكلر گراديانت
ميكروسانتر يفيوژ
پاور سوپلاي
تانك الكتروفورز افقي 15*7
تانك الكتروفورز عمودي 13* 14
میکروفیوژ-ورتکس