بازدید دکترمنصورغلامی وزیرمحترم علوم، تحقیقات و فناوری کشور از آزمایشگاه مرکزی

 بازدید دکترمنصورغلامی وزیرمحترم علوم، تحقیقات و فناوری کشور از آزمایشگاه مرکزی پارک علم و فناوری مازندران  با حضور معاون استاندار، مسئولین استانی، رئیس پارک علم و فناوری مازندران و روسای دانشگاه ها26 شهریور